Voľné pracovné miestaInformácia o voľnom pracovnom mieste
Funkcia:
Sociálny pracovník na výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach. Odborník so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou, podaktivity 1.1 Podpora programov a aktivít zameraných na prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Hlavný vychovávateľ

História
Detský domov Bratislava vznikol v roku 1996 transformáciou klasického internátneho typu detského domova Krásna Hôrka. Zmenou lokality " z bratislavských Kramárov do Podunajských Biskupíc " zmenil aj organizačnú štruktúru aj spôsob práce s deťmi. Vznikol jeden z prvých detských domovov s rodinným typom výchovy. Snahou nášho detského domova je poskytnúť dieťaťu také prostredie, v ktorom môže získať a osvojiť si maximum pracovných a sociálnych zručností aké získava dieťa vyrastajúce v prirodzenom rodinnom prostredí.

Významnými osobnosťami formujúcimi filozofiu zariadenia boli PaedDr. Eva Mojtová, ktorá bola vo funkcii riaditeľa od 16.2.1995 do 30.9.2013 a PaedDr. Júlia Krajňáková, vo funkcii zástupcu riaditeľa- liečebného pedagóga, ktorých iniciatíva a odborná erudovanosť významne ovplyvnila tvár a fungovanie detského domova.

Špecifikom Detského domova Bratislava bola podpora talentov detí v oblasti športovej a výtvarnej, pod dlhoročným vedením profesionálnej výtvarníčky Mgr. art. Ľudmily Karáskovej a keramičky Anny Lašákovej / zabezpečované výlučne z financií donorov a grantov (LIONS Club, nadácia ÉSPERANCE) /.
Záujmy detí


Deti majú možnosť v rámci detského domova navštevovať výtvarný, keramický a hrnčiarsky krúžok. Niektoré výtvárné a keramické diela si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii, stačí keď kliknete na nejaký obrázok pod týmto textom.

Výtvarný krúžok
Keramický krúžok
Copyright © 2016. Všetky práva vyhradené.
Odkaz na register OPK