Slobodný prístup k informáciámPOSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov rodiny.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva

2. Komu je žiadosť adresovaná

3. Aké informácie žiadateľ žiada

4. Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, ...)

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Detský domov Bratislava vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Táto skutočnosť bude žiadateľovi oznámená najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne:
V Detskom domove Bratislava v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 hod

Poštou na adresu:
Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, 821 06 Bratislava

E-mailom: riaditel@detskydomovbratislava.sk

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa môže realizovať:
  • v hotovosti - vložením finančných prostriedkov do pokladne Detského domova Bratislava,
  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostne, prevodom na účet Detského domova Bratislava,


Pracovník zodpovedný za vybavenie žiadosti o informácie oznámi žiadateľovi sumu a spôsob úhrady.
Informáciu žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení. Sadzobník poplatkov:
  • Strana A4 ČB - 0,03 euro
  • Strana A4 farebná - 0,10 euro
  • CD 1,15 – euro
  • Obálka - 0,08 euro

PODANIE SŤAŽNOSTI
V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Detského domova Bratislava (ďalej len „DeD"), DeD prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 9:00 hod do 16:00 hod.

Sťažnosť možno podať:
a) písomne
b) ústne do záznamu alebo
c) elektronickou poštou

a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu DeD, ktorá je zverejnená na web stránke DeD – Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, 821 06 Bratislava. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti DeD (sídlo DeD), Učiteľská 42, 821 06 Bratislava.

b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec DeD vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

c) elektronickou poštou - emailové adresy sú zverejnené na web stránke DeD

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom sťažnosť sa odloží.
História
Detský domov Bratislava vznikol v roku 1996 transformáciou klasického internátneho typu detského domova Krásna Hôrka. Zmenou lokality " z bratislavských Kramárov do Podunajských Biskupíc " zmenil aj organizačnú štruktúru aj spôsob práce s deťmi. Vznikol jeden z prvých detských domovov s rodinným typom výchovy. Snahou nášho detského domova je poskytnúť dieťaťu také prostredie, v ktorom môže získať a osvojiť si maximum pracovných a sociálnych zručností aké získava dieťa vyrastajúce v prirodzenom rodinnom prostredí.

Významnými osobnosťami formujúcimi filozofiu zariadenia boli PaedDr. Eva Mojtová, ktorá bola vo funkcii riaditeľa od 16.2.1995 do 30.9.2013 a PaedDr. Júlia Krajňáková, vo funkcii zástupcu riaditeľa- liečebného pedagóga, ktorých iniciatíva a odborná erudovanosť významne ovplyvnila tvár a fungovanie detského domova.

Špecifikom Detského domova Bratislava bola podpora talentov detí v oblasti športovej a výtvarnej, pod dlhoročným vedením profesionálnej výtvarníčky Mgr. art. Ľudmily Karáskovej a keramičky Anny Lašákovej / zabezpečované výlučne z financií donorov a grantov (LIONS Club, nadácia ÉSPERANCE) /.
Záujmy detí


Deti majú možnosť v rámci detského domova navštevovať výtvarný, keramický a hrnčiarsky krúžok. Niektoré výtvárné a keramické diela si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii, stačí keď kliknete na nejaký obrázok pod týmto textom.

Výtvarný krúžok
Keramický krúžok
Copyright © 2016. Všetky práva vyhradené.
Odkaz na register OPK