Detský domov BratislavaVítame Vás
Cieľom Detského domova Bratislava je pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy. V prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny detský domov aktívne pomáha pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny.

Názov zariadenia: Detský domov Bratislava
Sídlo: Učiteľská 42, 821 06 Bratislava
Kraj : Bratislavský
IČO: 31746659
DIČ: 2020951559
Štatutárny zástupca : PaedDr. Slavka Oroszová
Kontakt : 0918 903 834
E-mail / webová stránka : ddomovbratislava@stonline.sk
riaditel@detskydomovbratislava.sk
www.detskydomovbratislava.sk
Schválená kapacita celkom : 50
Počet zamestnancov: 39


Detský domov Bratislava disponuje budovou v lokalite Podunajské Biskupice. K budove prináleží rozsiahly areál, o ktorý sa starajú deti v rámci ergoterapie (pestovanie kvetov, zeleniny a ovocia, záhradnícke práce). Súčasťou je aj multifunkčné ihrisko (volejbal/basketbal/futbal) a in-line dráha.

V budove sa nachádzajú štyri samostatné skupiny, byty (s 8-10 deťmi) s obývačkou, kuchyňou, detskými izbami a kúpeľňou s toaletami. Každý byt má individuálny výchovný štýl, vlastné pravidlá, režim dňa, samostatné hospodárenie a stravovanie, stabilný tím vychovávateľov. Súčasťou budovy je aj samostatný vchod do dvojizbového bytu mladých dospelých. Odborný tím má priamy kontakt s deťmi, má možnosť riešiť výchovné situácie v rámci krízovej intervencie, taktiež pracovať s dieťaťom aj jeho rodičmi (tréning rodičovských zručností, efektívna komunikácia, zapájanie do starostlivosti o dieťa). Základná škola, ktorú deti navštevujú, je v blízkosti detského domova. Poskytuje im individuálny prístup, dáva možnosť zažiť úspech, posilňuje pozitívny obraz o sebe ako i sebahodnotenie. Detský domov disponuje piatimi profesionálnymi rodinami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o 1-2 deti vo svojom domácom prostredí.

Hodnoty Detského domova Bratislava
Hodnoty


Filozofia zariadenia


 • Aktívne využívanie voľného času detí
 • Všestranné rozvíjanie osobnosti detí
 • Kvalita výchovy a vzdelávania
 • Práca s rodinou


Stratégia Detského domova Bratislava


individuálny prístup - ponuka vzťahových osôb a bezpečného vzorca vzťahovej väzby, podpora dieťaťa pri rozhodovaní sa v pre neho dôležitých situáciách a otázkach (výber strednej školy, profesijné smerovanie, návštevné pobyty v rodine, rovesnícke vzťahy), komunitný systém fungovania – každý byt funguje samostatne – má svoje rituály, tradície, uplatňuje vlastný výchovný štýl, stabilita, profesionalita zamestnancov – stabilita pracovných tímov, poskytovanie systému vzdelávania, supervízie, udržanie kvality práce odborných a pedagogických zamestnancov, kvalita poskytovaných služieb, spoluúčasť biologických rodičov na starostlivosti o dieťa – rodič sa spolupodieľa na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, riešení výchovných problémov a školských výsledkov dieťaťa, kvalitný proces osamostatňovania sa mladých dospelých -úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti.

Spolupráca Detského domova Bratislava s odbornou verejnosťou


 • DELL s.r.o., projekt „ Ja si prácu nájdem“,
 • spolupráca s o. z. PROVIDA, program „BUDDY“ – zážitkové vzdelávanie pre deti z detských domovov,
 • aktivity vo farnosti v Podunajských Biskupiciach (tvorivé dielne, opekačky),
 • spolupráca s 91. zborom skautov „PRIESKUMNÍCI“ Bratislava,
 • dlhoročná spolupráca s Domovom dôchodcov pri Kríži, dobrovoľnícke aktivity detí,
 • účasť na podujatiach organizovaných Miestnym úradom Podunajské Biskupice,
 • „Vianočný večierok“ pre priateľov DeD, donorov, dobrovoľníkov, školy, komunitu, bývalých zamestnancov,
 • lyžovačky, splavy a cyklistika - vytvárajú rovnosť príležitosti pre dieťa,
 • voľnočasové aktivity aj v rámci komunity so spolužiakmi detí, s rodičmi, členstvo v športových kluboch.


Detský domov Bratislava sa zameriava na:Všestranné rozvíjanie osobnosti a schopností detí:

Tvorivosť
OdvahaAktívne trávenie voľného času detí:

Jazdenie
Splav
História
Detský domov Bratislava vznikol v roku 1996 transformáciou klasického internátneho typu detského domova Krásna Hôrka. Zmenou lokality " z bratislavských Kramárov do Podunajských Biskupíc " zmenil aj organizačnú štruktúru aj spôsob práce s deťmi. Vznikol jeden z prvých detských domovov s rodinným typom výchovy. Snahou nášho detského domova je poskytnúť dieťaťu také prostredie, v ktorom môže získať a osvojiť si maximum pracovných a sociálnych zručností aké získava dieťa vyrastajúce v prirodzenom rodinnom prostredí.

Významnými osobnosťami formujúcimi filozofiu zariadenia boli PaedDr. Eva Mojtová, ktorá bola vo funkcii riaditeľa od 16.2.1995 do 30.9.2013 a PaedDr. Júlia Krajňáková, vo funkcii zástupcu riaditeľa- liečebného pedagóga, ktorých iniciatíva a odborná erudovanosť významne ovplyvnila tvár a fungovanie detského domova.

Špecifikom Detského domova Bratislava bola podpora talentov detí v oblasti športovej a výtvarnej, pod dlhoročným vedením profesionálnej výtvarníčky Mgr. art. Ľudmily Karáskovej a keramičky Anny Lašákovej / zabezpečované výlučne z financií donorov a grantov (LIONS Club, nadácia ÉSPERANCE) /.
Záujmy detí


Deti majú možnosť v rámci detského domova navštevovať výtvarný, keramický a hrnčiarsky krúžok. Niektoré výtvárné a keramické diela si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii, stačí keď kliknete na nejaký obrázok pod týmto textom.

Výročné správyVýtvarný krúžok
Keramický krúžok
Copyright © 2016. Všetky práva vyhradené.
Odkaz na register OPK